BOLJA, KOMPLETNA ISHRANA BILJAKA JAGODE U SEZONI RODNOSTI

bolja, kompletna, ishrana biljaka jagode u sezoni rodnosti

Aktuelno, većina proizvođača jagode praktikuje ORJENTACIONO ĐUBRNJE, gdje svako ima svoj recept, formulu, teoriju i praksu, a svi generalno identične probleme, sa izraženim nezadovoljstvom u ostvarenim rezultatima.

Ključna stvar kod primjene đubriva jeste da je ISHRANA BILJAKA JAGODE PROCJENA I PLANIRANJE, A NE ORJENTACIJA. Procjena podrazumijeva da proizvođač na osnovu saznanja sa čim raspolaže, odnosno kakva mu je osnova u ishrani, planira đubrenje tokom sezone vegetacije. Osnova je ona hrana koju je dao đubrivima prije sadnje, i od toga zavisi sve ostalo. Drugi faktor kod planiranja ishrane koji se uzima u obzir jeste projekcija prinosa za dati sklop biljaka jagode. Prema tome:

 

i to je ono od čega svi proizvođači trebaju krenuti prilikom primjene đubriva da bi ostvarili vrhunski prinos dugoročno.

Biljke jagode trebaju hranu koja se uglavnom obezbeđuje kao neki od mineralnih elemenata, i najčešće se navode: azot (N), fosfor (P), kalij (K), kalcij (Ca), magnezij (Mg), sumpor (S), željezo (Fe), cink (Zn), mangan (Mn), bakar (Cu), koblat (Co), s tim da to nije konačna lista. Međutim, samo navedeni elementi kao hranjiva nisu dovoljni biljkama jagode da u ovako promenjivim uslovima ostvare visok prinos, a posebno ukoliko se ona primenjuju u nekim od uobičajenih oblika i formulacija. Suštinski, biljkama jagode u zavisnosti od uslova proizvodnje potrebne su različite količine navedenih hranjiva, a one se planiraju prema procenama stanja, i prinosa koji se želi ostvariti. U proizvodnji jagode, zbog specifičnosti sistema uzgoja, hrana za njene biljke, odnosno đubrenje se isključivo primjenjuje putem fertigacije, odnosno ishrana sa navodnjavanjem.

Kod PLANA a UOBIČAJENE ISHRANE BILJAKA JAGODE hraniva se dodaju uglavnom sa vodotopivim đubrivima standardnih formulacija, za koje u praksi proizvođači koriste neki od naziva poput starter, dvojka, trojka, ili neki od uobičajenih termina kao đubrivo za plod, za koren i slično. Međutim, nekada se ishrana jagode bazirala samo na ovim ograničenim formulacijama vodotopivih đubriva koja su se primenjivala u obrocima, samo sa fokusom na ishranu biljaka jagode, obzirom da tada nisu postojala specijalizirana, napredna đubriva i biostimulansi, kao što je to danas slučaj. Danas, postoje takva đubriva koja predstavljaju kombinacije hemijskih elemenata, odnosno hraniva za biljke jagode, koje su ranije bile nezamislive u jednoj formulaciji, kao i oblik đubriva koji prethodno nije postojao.

Formulacija pogodna za završne stadije vegetacije, za biljke sa povećanom potrebom za kalijumom zbog kvalitetnijeg razvoja i zrenja plodova. Maksimalni odnos NPK (1x1x4) tretiranim biljkama za vrlo kratko vreme nadoknađuje potrebe za kalijumom, ubzava zrenje plodova, a same plodove čini još lepšim i atraktivnijim. Prepoznatljiva po crvenoj boji granula.

Formulacija sa visokim sadržajem fosfora posebno pogodna za razvoj mladih biljaka i korenovog sistema. Primenjuje se tokom prvih nekoliko nedelja nakon rasađivanja, ili na početku rasta mladih biljaka. Prepoznatljiva po plavoj boji granula.

Formulacija pogodna za intenzivan-vegetativni porast (zelena masa) i kada biljke trebaju veću količinu azota. Kod biljaka koje zaostaju u razvoju, za stimulisanje vegetativnog rasta. Vrlo brzo i uspešno jača biljke, i dovodi ih u potreban balans za dalji normalan rast. Prepoznatljiva po zelenoj boji granula.

Jedinstvena formulacija mineralnog vodotopivog NPK đubriva sa magnezijumom (Mg) i mikroelementima (ME). Naslov berry (od engleske reči što znači bobica) karakteriše ovo đubrivo i njegovu primenu prvenstveno za jagodasto voće. Grinta berry je program đubrenja u vreći.

Formulacija pogodna za intenzivan rast i razvoj biljaka tokom vegetacije. Izuzetno visok sadržaj hraniva, ima brz na oko vidljiv efekat na tretiranim biljkama. Izrazito narandžasta boja granula, i momentalno topljenje u dodiru sa vodom, bez mogućnosti da začepi prskalice kada se koristi folijarno (preko lista).

Prema tome, PLAN B s pravom nosi naziv NAPREDNA ISHRANA jer sadrži takva đubriva i njihove formulacije. PLAN B ne fokusira se samo na ishranu biljaka jagode, već i na ishranu zemljišta, čija je plodnost od izuzetne važnosti za pravilno planiranje. PLAN B nije obročna ishrana, i on ne kaže da kad se pojavi ovo ili ono na biljkama idemo sa vodotopivim đubrivom za to, u toj i toj količini. PLAN B sadrži takve recepte ishrane biljaka jagode koji istim obezbeđuju maksimalno iskorištavanje primenjenih hranjiva, kao i sprečavanje njihovog taloženja u zemljištu, ili pak u crevima za navodnjavanje tipa kap po kap što bi moglo dovesti do njihovog začepljenja.

Prekomerna i neracionalna upotreba đubriva posebno vodotopivih i lošijeg kvaliteta dovela je do slanosti zemljišta uz suvišne količine vode koja se koristi navodnjavanjem. To posebno dolazi do izražaja na zemljištima gde se na istom mestu jagoda uzgaja duži niz godina. Sada recepti ishrane iz PLANA B to prevazilaze, obezbeđujući bolja rešenja u smislu da se ishrana biljaka jagode može provoditi dosta jednostavnije, da nema ograničenja u pogledu vremenskih uslova, i da biljka može iskoristiti hranu iz zemljišta i đubriva, te da se koriste manje količine đubriva, a da se dobije bolji rezultat, zbog njihovogracionalnijeg korištenja.

Ono što čini plan B je jedinstveno

NAPREDNA ĐUBRIVA KOJA UZ ISHRANU REGULIŠU RAST I RAZVOJ BILJAKA

POSEBNA VODOTOPIVA ĐUBRIVA U GEL FORMI

JEDINSTVENA MIKROBIOLOŠKA ĐUBRIVA

SPECIJALNI BIOSTIMULANSI

FOLIJARNA ĐUBRIVA KAO KOREKTORI ISHRANE U GEL FORMI

POSEBNA ĐUBRIVA KOJA STIMULIŠU ODREĐENE PROCESE KOD BILJAKA

I to nije sve. PLAN B NAPREDNE ISHRANE BILJAKA JAGODE sadrži i jednu potpuno novu generaciju multifunkcionalnih đubriva, od onih koja sadrže korisne mikroorganizme do onih koja imaju značajan uticaj na odvijanje fizioloških procesa unutar biljaka, bilo da stimulišu ili blokiraju određene biološke procese. Praktično, uz ishranu biljaka jagode recepti iz PLANA B obezbeđuju i značajnu dozu njihove izdržljivosti na određene uslove biotskog i abiotskog stresa.

Kao i PLAN a, PLAN B se bazira na fenofazama rasta i razvoja biljaka jagode, obzirom da tokom odvijanja istih postoje specifične potrebe za određenim hranjivima zbog jedinstvenosti odvijanja određenih procesa u njima. Takođe, ovdje se ne praktikuje primena đubriva u obrocima, već kontinuirana ishrana u skladu sa procenom koja se bazira na osnovnom đubrenju prilikom pripreme zemljišta za sadnju, stanjem u plantaži i prinosom koji se želi ostvariti.