aBcD planovi ishrane

za bolju proizvodnju biljaka jagode

Model aBcD vam donosi konkretne recepte za ishranu biljaka jagode. Zašto? Iz razloga da se više ne brinete šta trebate uraditi kod ishrane biljaka jagode, odnosno koju hranu izabrati, koliko je dodati, kada i slično. Bez obzira na vreme i mesto, ovi recepti su primenljivi, jer se oslanjaju na ono što je suštinski važno, a to je rast i razvoj biljaka jagode kako bi one kontinuirano proizvodile, i u uslovima sa izobiljem promena. U moru orentacionih programa za ishranu biljaka jagode, u vremenu snažnih turbulencija, svakodnevnih promena, kada ste puno zbunjeni, i značajno razočarani, jer nemate koga da pitate sve ono što Vas muči u ishrani biljaka jagode, donosimo vam planove aBcD.

Više od godine dana, naš tim je marljivo radio na izradi aktuelno najboljih, najvrednijih i veoma funkcionalnih recepata kompletne, vrhunski skrojene, i potpuno inovativne ishrane biljaka jagode sada, i u budućnosti. Sve te recepte upakovali smo u četiri liste: a, B, c i D, odnosno planove (aBcD) ishrane za bolju proizvodnju biljaka jagode. Godine iskustva i znanja, mesece kontinuiranog rada, sve kroz realne rezultate ostvarene u proizvodnji, uz mnogobrojne uspešne priče upakovali smo na jedno mesto, i učinili dostupnim svim proizvođačima jagode. Mi zagovaramo promenu dosadašnjeg pristupa i ponašanja u ishrani biljaka jagode. Zašto? Zbog toga što ništa nije toliko pogrešno kao nada da će stari oblici ponašanja dovesti do novih rezultata. Mraz, suša, ekstremna vrućina, slanost zemljišta, nagle promene temperature, određeni insekti, sadni materijal iz vlastite reprodukcije, ponovni uzgoj na istom mestu, i slično, samo su neki od ograničavajućih faktora koji nam umanjuju prinos u proizvodnji jagode. Jagodari se sa nekim bore, pred drugim se predaju, pomire se da nema rešenja, i uvek izgube deo proizvodnje. Mi to ne prihvatamo. Inovativna ishrana je ključna aktivnost koja dovodi do rešenja svih problema u proizvodnji jagode, a koje mi nazivamo izazovi, obzirom da nas teraju da tražimo odgovore za bolje u uzgoju. Dakle, mi ovdje nudimo odgovore na izazove u ishrani biljaka jagode koji se nalaze pred proizvođačima, i koji im iz dana u dan ugrožavaju proizvodnju.

Ishrana biljaka jagode prema planovima aBcD nije obična, uobičajena, ili slobodno se može reći praktikovana koju su proizvođači do sada imali priliku primenjivati. Ovo je potpuno DRUGAČIJI, JEDINSTVEN I INOVATIVAN MODEL U ISHRANI BILJAKA JAGODE, i nikako ga ne treba vezati za bilo koje orentacione programe koji su aktuelno u primeni. Orentacioni programi ishrane biljaka jagode koji se aktuelno koriste ažuriranjem nastoje ponuditi rešenja za probleme koje proizvođači jagode imaju, ali im to potpuno ne uspeva, iz ključnog razloga jer je potrebna promena u osnovi na kojoj se oni baziraju. Planovi aBcD su novi pristup iz temelja, i pomoću njih delujemo tamo gde je najkritičnije, a što nikada niko nije uradio za vas kod planiranja ishrane biljaka jagode. Mi imamo potpuno novi pristup u ishrani biljaka jagode, tako da zagovaramo velike promene koje će dovesti do potpune transformacije sadašnjeg pristupa. Naši recepti za ishranu biljaka jagode su potpuno jednostavni, i u zavisnosti od toga šta vam je potrebno i šta se dešava planirate ishranu.

Već danas, planirajte ishranu svojih biljaka jagode, a nemojte samo bacati đubriva... Pogledajte planove aBcD, i počnite da ih primenjujete u praksi svaki dan kontinuirano, na kraju ćete videti vrhunske rezultate.

UOBIČAJENA ISHRANA BILJAKA JAGODE

PLAN a je uobičajeni nivo ishrane biljaka jagode, odnosno podrazumeva ono kako to većina jagodara radi, te obuhvata SADAŠNJE SVE RAZLIKE U ĐUBRENJU PLANTAŽA. PLAN a definisan je prema fenofazama, odnosno promenama u rastu i razvoju koje biljka prolazi u neometanim uslovima uzgoja, odnosno kada je bez stanja stresa. Ono po čemu je PLAN a još jedinstven jeste da su recepti u njemu razvijeni na osnovu potreba biljaka jagode za hranjivima kod projektovanih prinosa. PLAN a u obzir uzima sve one momente kad je nešto potrebno uraditi, odnosno usklađen je sa uobičajenim aktivnostima u uzgoju jagode. Recepti ishrane sadržani u PLANU a razlikuju se u zavisnosti od momenta sadnje, koji prvenstveno određuje tip sadnog materijala, zatim starost plantaže (godina proizvodnje), te sistema uzgoja.

NAPREDNA ISHRANA BILJAKA JAGODE

PLAN B je napredna ishrana biljaka jagode, i fokusira se na sve propuste koje proizvođači imaju u svojoj aktuelno najboljoj varijanti đubrenja plantaža. Šta to znači? To je, pre svega, odgovor na pojave poput: monokulture (jagoda više godina na jednom mestu), zaslanjenosti zemljišta, nedostatka organske materije u njemu, odnosno gubitak njegove prirodne plodnosti. Kod recepata ishrane u PLANU c u obzir su uzete osobine vode, posebno njena pH i EC vrednost, ali i količine i koncentracije hrane koje se primenjuju, za što veću iskorištenost od strane biljaka jagode. Ovo je prvi korak racionalne ishrane biljaka jagode, sa kombinacijama hranjiva (formulacije) i formama đubriva koje jagodari do sada nisu imali priliku koristiti. PLAN B je ishrana u kontinuiranoj fertigaciji, a ne uobičajena parcijalna, odnosno u obrocima. Njegova suština jeste da hranimo zemljište, biljku, ali i okolinu, potrošača... Kao i kod PLANA a, recepti u PLANU B su različiti u zavisnosti od momenta sadnje, starosti plantaže i sistema uzgoja.

SPECIJALNA ISHRANA BILJAKA JAGODE

PLAN c je specijalna i jedinstvena ishrana biljaka jagode, koja je samostalna, i nevezana za druge tri (PLAN c je moguće koristiti bez da praktikujete PLANOVE , , D). Recepti ishrane u PLANU c baziraju se na KRITIČNIM TAČKAMA koje mogu biti karakteristične za fenofazu, ili pak aktivnosti koje se provode u uzgoju. Kritična tačka je bilo koje ograničenje u rastu i razvoju biljaka jagode, odnosno ono što ometa njihovo funkcionisanje, te dovodi do gubitka prinosa i ugrožava proizvodnju. Primeri nekih od uobičajenih kritičnih tačaka u uzgoju jagode su: mraz, suša, blokada i deficit kalcija (Ca), prekomerno korištenje azota (N), i slično. PLAN c ima dvostruku ulogu u uzgoju jagode: spasiti proizvodnju od gubitaka i ostvariti više, bolje. PLAN utiče na fiziološke procese biljke, tako što jedne održava, druge stimulište, treće blokira, a praktično sveukupno vraća biljku u ravnotežu za njeno normalno funkcionisanje u datoj fenofazi. Kod PLANA c od izuzetne je važnosti odrediti tačan i precizan momenat za delovanje, obzirom da njegovi recepti nisu ničemu do sada slični od onoga što proizvođači koriste. Praktično proizvođač treba znati šta želi prevazići i/ili postići bolje, i onda to planirati sa receptima iz PLANA c.

ISHRANA ZA PODSTICANJE/JAČANJE PRIRODNE OTPORNOSTI BILJAKA JAGODE NA BIOTSKI STRES

PLAN D je poseban po tome što su u njemu sadržani recepti ishrane koji za cilj imaju podsticanje ili jačanje prirodne otpornosti biljaka jagode na biotski stres. Stres je takvo stanje u kojem je narušeno normalno funkcionisanje biljke. Kada je uzročnik stresa živi faktor, nazivamo ga biotskim, a neživi abiotskim. Uobičajeni biotski stres za biljke jagode predstavljaju bolesti i štetočine. PLANOM D ishrane biljaka jagode jača se njihova prirodna otpornost na bolesti i štetočine, odnosno mehanizam dosta sličan imunitetu kod ljudi. PLAN D se bazira na pojavi biotskog stresa za datu fenofazu, ili određeni period, a njegovi se recepti mogu razlikovati u odnosu na aktivnosti koje se provode u plantažama (pre, tokom, nakon sadnje), kao i njihovu starost (godina sadnje, zatim prva, druga...). PLAN D jagodarima nudi odgovore na izazove koje oni uobičajenom zaštitom ne mogu rešiti, a zbog kojih svake sezone gube značajne količine roda. Kombinacije u PLANU D su vrhunske, i on uvek ima poveznicu sa ostalim planovima ().

KAKO PLANOVE NAJJEDNOSTAVNIJE POSMATRATI? RECIMO DA PLAN BUDE PRAVI POČETAK U ISHRANI BILJAKA JAGODE, A DA JE PLAN SADAŠNJE SVE RAZLIKE POČETAKA. NO, BEZ OBZIRA NA NJIH, PLAN IMA SVOJU SNAGU KOD OBA, I ON JE POTPUNO NEZAVISAN. PLAN DOBRIM DELOM ZAVISI OD PLANOVA , I